Lisensavtale

BESTILLINGER

1.1 Kunder kan bestille Produkter ved å fylle ut Rødbokas skriftlige bestillingsskjema, eller ved hjelp av elektroniske bestillingsverktøy på Rødbokas nettsider (så fremt slike elektroniske bestillingsverktøy er tilgjengelige i det land Kunden er lokalisert), heretter kalt en «Bestilling». Bestillinger må aksepteres av Rødboka. Rødbokas aksept kan gis ved at tilgang til Produkter gis. Aksepterte Bestillinger anses uten videre for å inkorporere, og være underlagt, denne Lisensavtalen samt annen dokumentasjon som det vises til i Bestillingen. Alle andre vilkår og betingelser tidligere gitt i noen Kundes Bestillinger eller andre dokumenter, som det ikke er uttrykkelig henvist til i den foreliggende Lisensavtale, skal ikke lenger være rettslig bindende.

TILGANG TIL PRODUKTER

2.1 Ved å gi Kunden en brukerkonto, innloggingsinformasjon eller tilgang til Rødbokas Produkter på annen måte, anses slik tilgang til Produkter for å være gitt på det vilkår at Kunden overholder vilkårene i denne Lisensavtalen. Ved benyttelse av Produktene aksepterer Kunden å være bundet av og overholde vilkårene i Lisensavtalen og annen dokumentasjon som det vises til i den konkrete Bestillingen.

2.2 Rødboka kan til enhver tid, innenfor denne Lisensavtalens omfang, trekke et Produkt fra Rødbokas tilbudte produkter. I så fall skal Rødboka enten (i) erstatte nevnte Produkt med et erstatningsprodukt, eller levere den angjeldende data via et alternativt medium, såfremt erstatningsproduktet eller det alternative medium gir Kunden den i all hovedsak samme kapasitet og/eller data; eller (ii) tilbyr Kunden en refusjon av sitt Vederlag på en pro rata-basis for de Produkter som er trukket.

FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR

3.1 Rødboka skall fakturere Kunden for de priser og i den valuta som er spesifisert i Bestillingen («Vederlag»). En faktura forfaller 30 dager etter fakturadatoen («Forfallsdato»). Priser er underlagt MVA og annen skatt og avgift som påligger Kunden.

3.2 Hvis Kundens betaling av Vederlaget uteblir iht. punkt 3.1 over skal Rødboka ha rett til å: (i) fakturere Kunden for påløpte administrasjons- og bankkostnader, den rente som til enhver tid er høyest av en månedlig rente à 4 prosent eller forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven; (ii) suspendere enhver tilgang eller lisens gitt til Kunden, inntil den tid Kunden innbetaler Vederlaget samt de kostnader som følger av punkt 3.2 (i); (iii) tilbakeholde levering av ytterligere Oppdateringer eller tilgang til produkter inntil alle mellomværender mellom Kunden og Rødboka er oppgjort; og/eller (iv) heve Lisensavtalen.

3.3 Rødboka skal ha rett til å justere Vederlaget årlig, såfremt Rødboka skriftlig varsler Kunden om dette innen 90 dager før den inneværende perioden under Lisensavtalen utløper, forutsatt at Kunden ikke gir skriftlig varsel om oppsigelse av avtalen senest innen 60 dager før slutten av det aktuelle abonnementsåret (når slik oppsigelse skal ha virkning ved den da inneværende perioden). I tillegg, uavhengig av de begrensninger som er angitt i dette punkt 3.3, dog alltid med minimum 3 måneders skriftlig varsel, skal Rødboka kunne justere vederlaget for Kjøretøyopplysninger og/eller WLTP- datatjenester til enhver tid, dersom underleverandører av de nevnte har økt eller kommer til å øke sitt vederlag angjeldende Kjøretøyopplysningssjekker og/eller WLTP-datatjenester overfor Rødboka.

KONFIDENSIALITET

4.1 All informasjon angjeldende virksomheter som gis av Rødboka skal anses for å være Konfidensiell. Med unntak for de formål som er angitt i Bestillingen som Tillatte Formål skal Kunden: (i) holde Produkter og all informasjon deri Konfidensielt, og begrense ansattes, agenters eller underleverandørers tilgang til disse; (ii) umiddelbart varsle Rødboka dersom Kunden blir bevisst på at ikke-autorisert bruk eller tilgang til produkter eller Konfidensiell informasjon av en tredjepart foreligger; (iii) iverksette ethvert tiltak påkrevd for å beskytte den Konfidensielle informasjonen eller de Immaterielle Rettigheter som Rødboka har til Produkter; og (iv) iverksette ethvert tiltak påkrevd for å forsikre seg om at Kundens ansatte, agenter og underleverandører opptrer i samsvar med dette punkt 4.

DATALISENS

5.1 Såfremt Vederlaget betales i henhold til Lisesensavtalen, og vilkårene i dette punkt 5 samt andre lisensvilkår og -begrensninger angitt i de konkrete Produktbeskrivelser overholdes, gir Rødboka til Kunden en ikke-overdragbar, ikke-underlisensierbar, ikke-eksklusiv, rett til å benytte Produkter og dokumentasjon under denne Lisensavtalen til interne formål i Kundens virksomhet (opp til den kapasitet som er angitt under denne Lisensavtalens tidsmessige omfang). Slike interne formål skal omfatte deling av individuelle datautdrag angjeldende konkrete motorkjøretøy til Kundens kunder (tredjeparter). Kunden skal i alle andre tilfeller sørge for at ingen tilgang gis til vesentlige og/eller hele Produktet eller dets tilknyttede databaser. Med unntak av de begrensede lisensrettighetene uttrykkelig nevnt i denne Lisensavtalen beholder Rødboka enhver rettighet i og til produktene og dertil tilknyttet dokumentasjon, samt alle modifikasjoner gjort på disse, herunder titler, eierskap, immaterielle rettigheter og andre rettigheter.

5.2 I de tilfeller der Produkter leveres via en nettbasert tilgangsløsning eller web-plattform kan Kunden gjøre bruk av Produktet på flere enheter eller servere, så lenge det antall lisenser og/eller angitte maksvolum for Produkter ikke på noe tidspunkt blir overskredet.

5.3 I de tilfeller der Produkter levers som rådata i et flatt format via (S)FTP eller e-post kan kunden inkorporere og bruke hvert kopi av Produktet på Kundeplattformen(e) angitt i Bestillingen, såfremt (om ikke Rødboka på forhånd skriftlig har samtykket til annet) Kunden ikke (i) benytter Produktet på noen andre plattformer eller systemer; (ii) benytter Produktet på Kundeplattformen/Kundeplattformer med et større volum, om ikke Rødboka på forhånd har avgitt sitt skriftlige samtykke og Kunden har betalt eventuelle dertil relaterte lisenskostnader; eller (iii) tillate at noen tredjepart eller nærstående part benytter seg av Produktene.

5.4 I de tilfeller der Produkter leveres via en web-løsning kan Kunden gjøre bruk av Produktene, begrenset til eventuelle maksvolum angitt i Bestillingen. Ytterligere bruk av Produktene ut over det maksvolum som Partene er enige om vil bli belastet til de prisrater for ytterligere bruk som er spesifisert i Bestillingen, eller Rødbokas standardpriser for slik ytterligere bruk dersom slik spesifisering i Bestillingen ikke foreligger. Kunden skal overholde og innrette seg i henhold til de vilkår for integrering som Rødboka krever i sin integrasjonsdokumentasjon. Bestillinger gjort via web-løsning kan kun knytte seg til ett individuelt motorkjøretøy.

5.5 Kunden aksepterer å avstå fra å: (i) dekompilere, dele opp eller foreta omvendt konstruksjon (reverse engineering) på Produktene; (ii) endre, modifisere eller skape avledete verker basert på dataen eller dokumentasjonen; (iii) slå sammen Produktene med noen annen software enn det som uttrykkelig fremgår i dokumentasjonen; (iv) bruke, kopiere, selge, underlisensiere, lease, leie ut, låne, gi tilgang til, videreformidle eller på annen måte overføre Produktene eller dokumentasjon, med unntak av det som uttrykkelig tillates under denne Lisensavtalen; (v) distribuere eller på noen annen måte tillate at Produktene eller dokumentasjonen, i hvilket som helst format, brukes av timesharing-virksomheter, tjenestebyråer, nettverker eller på andre måter som det ikke gjøres rede for i dokumentasjonen, eller (vi) tillate eller på annen måte medvirke til at en tredjepart gjør noe av det ovennevnte.

5.6 Opphavsretten til bilder av motorkjøretøy tilhører opphaveren eller rettighetshaveren til opphavsrettene. Rødboka gir ikke Kunden noen rett til å benytte slike bilder; Rødbokas tjenesteytelse er begrenset til å tilby en lenke fra Produktene til slike bilder. Slike lenker kan Kunden kun bruke i sammenheng med Produktene og kun på nett dersom ingen reproduksjon finner sted, annet enn nødvendige, midlertidige kopier i hurtigminnet. Ytterligere bruk av bildene, elektronisk eller ved fysisk materiale, er ikke tillatt. Rødboka kan trekke tilbake lenkene til bildene til enhver tid, og kan kreve at Kunden avslutter enhver fremtidig bruk av lenkene dersom ovennevnte opphaver eller rettighetshaver krever det. I slike tilfeller skal Rødboka, etter eget skjønn og på eget initiativ, forsøke å gjøre andre bilder tilgjengelige for Kunden.

5.7 Kunden kan skape et rimelig antall arkiv- og backup-kopier av Produktene og dokumentasjonen, såfremt samtlige opphaveres og/eller rettighetshaveres rettigheter, navn og logo fremgår og er duplisert på slike kopier.

5.8 Rødboka eller Rødbokas representanter og/eller profesjonelle rådgivere (underlagt taushetsplikt) skal ha rett på tilgang til Kundens lokaler i åpningstiden og benytte seg av alle datasystemer og fasiliteter, for å inspisere og kopiere sammensatte data (records) samt annen informasjon i andre informasjonsbærere som må anses nødvendig for å kontrollere at Kunden overholder Lisensavtalen. Slik undersøkelse forutsetter at Kunden gis rimelig advarsel, og at Kundens eventuelle konfidensialitetsforpliktelser overfor tredjeparter overholdes. Kostnader knyttet til Rødbokas undersøkelser, samt erstatning for eventuelle tap, skal kunne avkreves Kunden dersom det avdekkes vesentlige brudd på Lisensavtalen.

5.9 Kunden skal innhente Kundens og Kundens klienters Personopplysninger og konfidensiell informasjon om deres virksomhet. Kunden skal gi Rødboka alle rettigheter som behøves for at Rødboka kan innhente nevnte opplysninger gjennom sin dokumenthåndteringsprogramvare (DMS), samt prosessere, behandle og videreutvikle nevnte opplysninger. Rødboka skal utarbeide dokumentasjon som i nærmere detalj utdyper hvilke typer av opplysninger Rødboka innhenter, prosesserer, behandler og videreutvikler. Rødboka kan dog aldri videreformidle opplysninger som nevnt til noen tredjepart. Rødboka kan dog benytte seg av opplysningene i fullstendig anonymisert form når Rødboka utøver sin virksomhet overfor tredjeparter.

KUNDENS SKADESLØSEHOLDELSE

6.1 Rødboka garanterer at Produktene ikke krenker noen tredjeparters Immaterielle Rettigheter. Rødboka lover således å holde Kjøper skadesløs fra og mot idømte erstatningskrav eller som ved forlik avtales betalt til nevnte tredjeparter, ved eventuelt brudd på Rødbokas garanti som nevnt i dette punkt 6.1. Nevnte skadesløsholdelse forutsetter at (i) Kunden varsler Rødboka om et slikt krav når Kunden får kunnskap om et slikt; og at (ii) Kunden gir Rødboka eneretten til å håndtere og imøtegå kravet, herunder retten til å inngå forlik eller iverksette rettslige skritt. I anledning (ii) skal Kunden gi Rødboka den assistanse og informasjon som anses nødvendig for å håndtere og imøtegå kravet, mot rimelig kompensasjon fra Rødboka.

6.2 Dersom et garantibrudd som nevnt i punkt 6.1 foreligger skal Rødboka, for egen regning, ha rett til å kunne sørge for at Kunden får retten til å fortsette å utøve rettighetene gitt heri knyttet til Produktene, eller å erstatte eller modifisere Produktene på Rødbokas regning, slik at Kundens utøvelse av sine rettigheter under Lisensavtalen ikke lenger krenker noen tredjeparters Immaterielle Rettigheter. Beføyelsene angitt i punkt 6.1 og 6.2 skal være de eneste tilgjengelige for Kunden. Rødboka skal således ikke kunne holdes ansvarlig overfor Kunden på grunnlag som ellers ville fulgt av norsk fravikelig kontraktsrett eller kontraktsrettslige prinsipper.

GARANTIER OG GARANTIBEGRENSNINGER

7.1 Rødboka garanterer at (i) Produktene har blitt kompilert med aktsomhet og i henhold til god sedvane i bransjen, og skal således være formålstjenlige. Kunden anerkjenner at Rødboka vil etter beste evne aktsomt forsøke å estimere nåværende og fremtidige verdier eller på annen måte gi informasjon, men at Rødboka ikke garanterer for verdiene eller dataenes treffsikkerhet, fullstendighet eller riktighet; Kunden må følgelig anse estimatene som veiledende indikasjon. Videre garanterer Rødboka at (ii) Rødboka vil, over hele Lisensavtalens kontraktsperiode, bestrebe seg på korrigere feil i Produktene snarest etter at slike feil har blitt varslet til Rødboka ved å inkludere en korreksjon i den neste avtalte levering eller Oppdatering av Rødbokas Produkter (når anvendelig).

7.2 Rødboka garanterer ikke for (i) Produktenes feilfrihet eller at det ikke skal foreligge mangel på informasjon deri. Rødboka garanterer intet i relasjon til (ii) Produkter hvis data er levert fra tredjeparter. I anledning (ii) garanterer Rødboka kun at Rødboka aktsomt har kopiert eller importert slik informasjon på en korrekt måte fra originalkilden; dersom det foreligger teknisk feil i Produktene skal Rødboka, såfremt Rødboka blir varslet i henhold til vilkårene i Lisensavtalen, undersøke feilen og, dersom feilen kan gjenskapes eller på annen måte bekreftes for å utgjøre en feil, iverksette de tiltak som Rødboka anser hensiktsmessig for å avhjelpe situasjonen under forholdene.

7.3 Garantiene angitt i denne Lisensavtalen er eksklusive, og skal anses for å erstatte enhver annen garanti, krav eller tilsagn vedrørende Produktenes kvalitet, tilstand eller egnethet som ellers ville fulgt av norsk fravikelig kontraktsrett eller kontraktsrettslige prinsipper, sedvane, handelsskikk mv.

ANSVARSBEGRENSNING

8.1 Punkt 8 i denne Lisensavtalen regulerer Rødbokas ansvar (herunder ansvaret for handlinger og unnlatelser foretatt av Rødbokas ansatte, agenter, underleverandører og kontraktsmedhjelpere) vedrørende Rødbokas obligatoriske forpliktelser under Lisensavtalen herunder kontraktsansvar. Kunden bes derfor gjennomgå dette punktet nøye.

8.2 Rødbokas ansvar overfor Kunden skal ikke begrenses ved (i) død eller personskade som er direkte konsekvens av Rødbokas uaktsomhet, (ii) svindel, (iii) forsettlig eller grovt uaktsom fremferd, (iv) brudd på punkt 6.1 over, eller (v) for de tilfeller der preseptoriske rettsregler medfører at Rødbokas ansvar ikke kan begrenses ved avtale.

8.3 Med unntak av det som fremgår i punkt 8.2 skal Rødbokas samlede ansvar overfor Kunden være begrenset til et beløp tilsvarende det samlede Vederlaget som kunden skal betale for de Produktene som det ansvarsbetingende forhold knytter seg til over en 12-måneders periode.

8.4 Med unntak av det som fremgår i punkt 8.2 skal Rødboka ikke kunne holdes ansvarlig overfor Kunden for (i) tap som omfattes av lov av 13. mai nr. 27 om kjøp § 67 annet ledd, og (ii) tap av forretningsmulighet, fortjeneste, goodwill eller data. Begrensningene i (i) og (ii) skal omfatte tap som Kunden har lidt som resultat av at en tredjepart har tatt rettslige skritt mot Kunden, selv slike tap måtte anses som påregnelige for Rødboka.

8.5 Rødboka skal under denne Lisensavtalen eller dens materie ikke være erstatningsansvarlig overfor noen andre enn Kunden.

LOVVALG OG JURISDIKSJON

9.1 Lisensavtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister i anledning Lisensavtalen eller dens materie skal løses for de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som partenes eksklusive, avtalte verneting.

KONTRAKTSPERIODE, HEVING OG OPPSIGELSE

10.1 Lisensavtalen skal tre i kraft på ikrafttredelsesdatoen, og skal, om ikke annet er spesifisert i bestillingen, løpe i 12 måneder, og skal deretter forlenges for nye 12 måneder. Hver av partene kan si opp Lisensavtalen med virkning fra slutten av den inneværende perioden ved å gi skriftlig varsel om oppsigelse til motparten senest innen 60 dager før utløpet av den inneværende perioden.

10.2 Lisensavtalen kan sies opp skriftlig på følgende vilkår: (i) av Rødboka, dersom kunden etter å ha mottatt en skriftlig påminnelse, ikke betaler det betalbare beløp under Lisensavtalen eller noen annen gjeld til Rødboka innen 30 dager etter forfallsdato; (ii) av hver av Partene hvis den andre Parten Vesentlig misligholder du trodde vilkår i lisensavtalen som (i det tilfelle at misligholdet kan repareres) ikke har blitt reparert innen 30 dager etter at en skriftlig henvendelse om reparasjon ble sendt; (iii) hver av Partene dersom den andre Partens generalforsamling eller øverste eiermøte vedtar avvikling av det juridiske subjektet, dersom Parten får sitt bo tatt under konkursbehandling, påbegynner gjeldsforhandling etter gjeldsforhandlingsloven, eller iverksetter annen gjeldsrestrukturering (kapitalforhøyelser ved gjeldskonvertering ikke omfattet); (iv) av Rødboka dersom Kunden misligholder noen av vilkårene under Lisensavtalen, og misligholdet ikke er reparert innen ti (10) virkedager etter mottakelse av en skriftlig notis som er så detaljert som det med rimelighet kan kreves, og (v) av Rødboka dersom Statens vegvesen eller enhver annen av Rødbokas leverandører trekker sitt samtykke til å levere overfor Rødboka.

10.3 Oppsigelse av Lisensavtalen skal ikke påvirke påberopelsen av øvrige rettigheter eller beføyelser som en Part kan påberope seg under denne Lisensavtalen, norsk kontraktsrett eller kontraktsrettslige prinsipper. Oppsigelse av Lisensavtalen skal heller ikke påvirke Partenes rettigheter eller forpliktelser som uttrykkelig eller implisitt skal vare ut over Lisensavtalens kontraktsperiode, herunder punkt 4 i denne Lisensavtalen.

10.4 Innen 7 dager etter at Lisensavtalen er sagt opp (hvilket omfatter oppsigelse av retten til å bruke eventuelle backup-kopier) skal Kunden, for Produkter som er ment til å benyttes i samband med datamaskiner, enten returnere eller destruere (etter Rødbokas valg) samtlige kopier av Produktene i Kundens besittelse, samt avgi en bekreftelse på at Kunden har overhold denne forpliktelsen, avgitt fra en rett bemyndiget person i Kundens ledelse.

PERSONVERN

11.1 Begge Partene påtar seg å overholde alle forpliktelser under Europaparlamentets og Rådets forordning 2016/679 («GDPR») og nasjonal lovgivning som gjennomfører statens forpliktelse i henhold til GDPR (samlet omtalt som «Personvernlovgivingen»). Reguleringene i punkt 11 i denne Lisensavtalen fratar ikke Partene noe av det ansvar som pålegges under Personvernlovgivningen.

11.2 Partene anerkjenner at, i anledning Personvernlovgivningen, anses Kunden for å være behandlingsansvarlig og Rødboka for databehandler, slik disse begrepene er definert i Personvernlovgivningen.

11.3 Kunden skal sørge for at den innehar alle nødvendige samtykker og rettslige grunnlag som behøves for å tilrettelegge for lovlig deling av Personopplysninger (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) med Rødboka under denne Lisensavtalen, herunder når Kunden legger inn Personopplysninger (herunder, men ikke begrenset til, kundeopplysninger og kjennemerker for motorkjøretøy, forstått som registreringsnummer og chassisnummer)) i Produktene med det formål om å undersøke Produktdataene, eller i annen forbindelse med bruk av Produktene. Kunden forplikter seg til å ikke dele Særlige Kategorier av Personopplysninger (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) med Rødboka. Kunden skal holde Rødboka fullstendig skadesløs for brudd på nevnte forpliktelser.

11.4 Rødboka skal kun bruke registreringsnummer og chassisnummer for å identifisere et motorkjøretøy, og loggføre dennes aktivitet til bruk i fakturering, sikkerhetsrevisjon og – inspeksjon, samt for å rapportere til bilprodusenter hvis systemer brukes av Rødboka. Kunden kan notere ned informasjon om sine egne kunder og dertil tilknyttede individer for egne, administrative formål.

11.5 Rødboka skal, med hensyn til Personopplysninger som behandles i forbindelse med utøvelse av Rødbokas forpliktelser under denne Lisensavtalen:

11.5.1 kun behandle Personopplysninger for å yte tjenester under Lisensavtalen, og for øvrig kun etter Kundens skriftlige instrukser, såfremt ikke Rødboka forhindres eller vil bli forhindret fra dette ved pålegg fra offentlige myndigheter. I så fall skal Rødboka, så langt det er mulig, gi Kunden rimelig forvarsel. Rødboka skal alltid varsle Kunden dersom instruksene Kunden gir er i strid med Personvernlovgivningen;

11.5.2 sørge for at det foreligger tilstrekkelige og nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre at ikke-autorisert eller ulovlig behandling av Personopplysninger finner sted, herunder mot at tilfeldig tap, ødeleggelse av eller skade på Personopplysninger finner sted, slik at det sikkerhetsnivå som med rimelighet kan kreves er tilfredsstilt, under hensyntagen til den teknologiske utvikling og kostnadene knyttet til slike tiltak. Rødboka skal på forespørsel fra Kunden sende en detaljert beskrivelse av tiltakene til dataprotection@autovistagroup.com;

11.5.3 sørge for at alt personell med tilgang til og/eller som behandler Personopplysninger er forpliktet til å holde Personopplysningene konfidensielle, også etter Lisensavtalens opphør;

11.5.4 ikke overføre Personopplysninger til land utenfor EØS- området, med mindre Kunden har gitt skriftlige samtykke til det, og følgende vilkår er oppfylt: (i) Kunden eller Rødboka har sørget for nødvendige garantier for overføringen; (ii) den Registrerte (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) har håndhevbare rettigheter og tilgang på effektive rettslige hjelpemidler for å ivareta sine rettigheter; (iii) Rødboka overholder dens forpliktelser under Personvernlovgivningen ved å sørge for et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for de Personopplysninger som overføres; og (iv) overholder rimelige instruksjoner som Kunden har gitt på forhånd med hensyn til hvordan opplysningene skal behandles;

11.5.5 bistå Kunden, på Kundens regning, ved å svare på enhver anmodning fra den Registrerte, samt bistå Kunden i å overholde dens forpliktelser under Personvernlovgivningen med hensyn til sikkerhet iht. GDPR art. 32, meldinger til tilsynsmyndigheten iht. GDPR art. 33, underretning til den Registrerte iht. GDPR art. 34, vurdering av personvernkonsekvenser iht. GDPR art. 35 samt drøftinger med tilsynsmyndigheten iht. GDPR art. 36;

11.5.6 varsle Kunden om eventuelle Brudd på Personopplysningssikkerheten (slik dette defineres i Personvernlovgivningen) uten ugrunnet opphold. Dersom det er sannsynlig at et brudd på Personopplysningssikkerheten medfører en risiko for de registrertes rettigheter og friheter skal varselet til Kunden inneholde den informasjonen som kreves for at Kunden skal kunne gi en utførlig beskrivelse av Personopplysningssikkerhetsbruddet til tilsynsmyndigheten (slik dette defineres i Personvernlovgivningen). Således har Rødboka plikt til å Kunden den informasjon som er påkrevd for at Kunden kan ivareta sin plikt til underretning til tilsynsmyndigheten som nevnt;

11.5.7 etter skriftlig instruks fra Kunden, slette Personopplysninger og kopier til Kunden dersom Lisensavtalen sies opp (såfremt ikke Personvernlovgivningen eller annen lovgivning påkrever noe annet)

11.5.8 opprettholde fullstendig og presis dokumentasjon for å kunne dokumentere Rødbokas overholdelse av denne Lisensavtalens punkt 11 samt tilrettelegge for sikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner gjort av Kunden eller Kundens angitte representant; og

11.5.9 holde Kunden fullstendig skadesløs i relasjon til brudd på noen av forpliktelsene i punkt 11.5.

11.6 Kunden samtykker til at Rødboka kan benytte tilbydere av informasjon om registreringsnummer, chassisnummer og kjøretøyopplysninger, samt underleverandører som tilbyr system- support som databehandlere for å behandle personopplysninger under Lisensavtalen. Før Rødboka inngår slik avtale med databehandlere på deres i det alt vesentlige standardvilkår, skal Rødboka underrette Kunden om dette samt Kundens rett til å motsette seg at avtalen inngås. Dersom Kunden ikke motsetter seg endringen, skal Rødboka sørge for å dekke forpliktelsene overfor Kunden i dette punkt 11.6 som om det var Rødboka selv som agerte som databehandler. Således skal Rødboka forbli ansvarlig for handlinger og unnlatelser foretatt av databehandlere som er utpekt av Rødboka.

11.7 Hver av Partene kan til enhver tid, dog ikke med mindre enn 30 dagers forvarsel, endre punkt 11 i Lisensavtalen ved å erstatte vilkårene med standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjonen eller liknende vilkår som er en del av en sertifiseringsmekanisme. I så fall skal de nye vilkårene vedlegges denne Lisensavtalen.

DIVERSE

12.1 Rødboka kan transportere denne Lisensavtalen samt enhver Bestilling foretatt i henhold til den (herunder Rødbokas forpliktelser), til ethvert annet selskap i konsern med Rødboka, slik dette defineres i aksjeloven § 1-3. Rødboka har rett til å benytte underleverandører for samtlige av sine forpliktelser under avtalen, men beholder dog ansvaret for oppfyllelsen av disse.

12.2 Ingen av partene kan holdes ansvarlige for tap eller skade forårsaket på grunn av forsinkelse eller annen unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lisensavtalen hvis dette skyldes forhold utenfor partens kontrollområde. Hvis en slik hendelse skjer utenfor partiets kontrollområde, skal den berørte parten underrette den andre parten om hva som har skjedd. Hvis en slik hendelse fører til at parten ikke kan oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i henhold til lisensavtalen i mer enn 6 uker, skal den andre parten ha rett til å si opp lisensavtalen etter skriftlig forespørsel.

12.3 Merknader under denne avtalen skal være gyldige hvis de sendes skriftlig (inkludert e-post), til adressen som er oppgitt i Bestillingen, hovedkontoret eller som senere er spesifisert som riktig adresse.

12.4Det at en Part ikke fremsetter et krav under denne Lisensavtalen skal ikke anses som at kravet er oppgitt eller frafalt. Det at ett enkeltstående krav oppgis eller frafalles uttrykkelig skal ikke medføre at øvrige krav anses oppgitt eller frafalt.

12.5Hvis en bestemmelse i denne Lisensavtalen (eller en del av en bestemmelse) ved dom eller annen rettslig avgjørelse anses for å være ugyldig, skal den bestemmelsen eller delen av bestemmelsen anses for ikke-gjeldende. De øvrige bestemmelser i Lisensavtalen skal således fortsette å være i kraft, upåvirket av at en slik bestemmelse eller del av bestemmelse anses for ikke-gjeldende.

12.6 Den ikke-gjeldende bestemmelsen skal erstattes med en bestemmelse som, så langt mulig, samsvarer med Partenes intensjoner.

12.7 Denne Lisensavtalen utgjør avtalen mellom Partene, og erstatter alle tidligere avtaler og/eller enighet mellom Partene angående Produktene.